Hoppa till huvudinnehåll

Årsrapporter

En fullständig rapport från InfCareHIV går att läsa i årsrapporten som kommer varje höst. Årsrapporten redovisar resultat från InfCareHIV från året innan.

Årsrapporter

Sammanfattning av årsrapport 2022

Sammanfattning av den senast aktuella årssammanställningen 2022, december:

Vid årsskiftet 2022/2023 följdes 8533 personer som lever med hiv i Sverige, varav nästan alla (98%) som stod på behandling och av dessa nådde 94,4% behandlingsmålet, definierat som välbehandlad hiv (<50 viruskopior/ml plasma efter åtminstone sex månaders behandling). När vi i analysen tillåter enstaka episoder av mätbar virusnivå (blip) upp till 200 viruskopior/ml plasma (ej smittsam nivå) har alla kliniker nått efterfrågat behandlingsresultat dvs >95% har mindre än 200 viruskopior/ml plasma. Det är även detta mått (<200 kopior/ml) som European Centre for Disease Prevention and Control använder för att definiera välbehandlad hiv.

Behandlingsresultaten är jämlik mellan könen. Män som har fått hiv via sex med andra män har bäst behandlingsresultat sett till riket, 95,4% välbehandlad hiv i jämförelse med 94,1% för de som fått hiv heterosexuellt och 94,3% för de som fått hiv via intravenöst bruk. Resultaten är närmast likvärdiga och vi kan konstatera att personer som har fått hiv via intravenöst substansbruk har i Sverige unikt goda behandlingsresultat ur ett internationellt perspektiv. Antalet välbehandlade utlandsfödda är 3% lägre jämfört med svenskfödda (93% vs 96%), vilket motsvarar 2021 år siffror (94% vs 96%) och belyser att ökat stöd kan behövas bland migranter med hiv.

Under 2022 har InfCareHIV påbörjat regelbundna digitala klinikbesök för information om uppdateringar i InfCareHIV och för dialog om klinikresultat och möjliga förbättringsområden. Klinikbesökan är mycket uppskattade. InfCareHIV har under 2022 även publicerat en review-granskad referensartikel i internationell tidskrift som beskriver InfCareHIV, lanserat en ny hemsida samt påbörjat arbetet för att anknytas till metadataverktyget RUT (slutfört 2023).

Under 2022 publicerades sju vetenskapliga artiklar baserade på kvalitetsregisterdata, nitton vetenskapliga artiklar baserade på internationella samarbeten och sex vetenskapliga artiklar baserade på translationell forskning som inkluderar kvalitetsregisterdata. Förnärvarande pågår åtminstone tjugo forskningsprojekt som helt eller delvis baseras på kvalitetsregisterdata.

Arbetet med att nå det 4:e 95 målet (att 95% av patienterna uppger god livskvalitet), liksom arbetet med integration av kemlabdata, fler indikatorer på Vård i Siffror samt öppen statistikredovisning fortskrider under 2023.