Hoppa till huvudinnehåll

Årsrapporter

En fullständig rapport från InfCareHIV går att läsa i årsrapporten som kommer varje höst. Årsrapporten redovisar resultat från InfCareHIV från året innan.

Årsrapporter

Sammanfattning av årsrapport 2021

Sammanfattning av den senast aktuella årssammanställningen 2021, december:

Vid årsskiftet 2020/2021 följdes 8 289 personer som lever med hiv vid landets barn och infektionskliniker. Av dessa stod nästan alla på hivbehandling (98 %). Andelen behandlade med omätbar virusnivå (<50 kopior/mL) var 95 % och andelen med nästan omätbar virusnivå (<200 kopior/mL) var 98 %. Behandlingsresultaten var lika bra mellan män och kvinnor.

 

Av de 8289 personer som lever med hiv har hälften uppgivit att de fått hiv via heterosexuellt (51%), en tredjedel är män som har sex med män eller bisexuella (32%), övriga har uppgivit att de fått hiv via intravenöst drogbruk (4%), via mor-till-barn överföring (3%) eller via plasmaprodukter (1%).

 

Majoriteten av personer som lever med hiv i Sverige är födda utomlands (64%). En tredjedel är födda i Sverige och en tredjedel i Afrika söder om Sahara. Drygt tio procent är födda i Sydostasien, varav de flesta i Thailand.

 

Antalet välbehandlade utlandsfödda är 2% lägre jämfört med svenskfödda (94% vs 96%), vilket motsvarar 2020 års siffror. Män som har sex med män har bäst behandlingsresultat sett till riket, 96,5% har välbehandlad hiv i jämförelse med 94,5% för heterosexuellt infekterade och 91,6% för de som fått hiv via intravenöst substansbruk. Även om individer som fått hiv via intravenöst substansbruk har ett något sämre behandlingsresultat är resultatet ur ett internationellt perspektiv unikt gott.

 

Det besvarades 2676 hälsoenkäter i InfCareHIV under 2021. Kvinnorna var oftare nöjda med sin fysiska hälsa än männen (64% vs 60%), men männen var oftare nöjda med sin psykiska hälsa än kvinnorna (64% jämfört med 61%). En större andel av kvinnorna (52%) var nöjda med sin sexuella hälsa jämfört med männen (44%). Dock var det en större andel av kvinnorna som valde att inte svara på frågan om nöjdhet med sexuell hälsa (15% vs 6%). Av de som besvarat enkäten uppgav 10,5% att de upplever biverkningar av sin hivmedicinering vilket är en minskning från 12% år 2020. På frågan ”Hur nöjd är du med vården” så svarar nästan alla att de är nöjda med vården på hivmottagningen (93%), det var ingen skillnad mellan könen. Majoriteten känner sig även delaktiga i planeringen av vården (80%, oavsett kön, instämmer helt på frågan ”Känner du dig delaktig i planeringen av vården). Det är viktigt att poängtera att det för vårdgivaren ej är möjligt att se den enskilda individens svar på frågorna angående nöjdhet med vården.